Pre písaný text sa postupom času vyvinulo veľké množstvo pravidiel, ktoré podporujú jeho zrozumiteľnosť a čitateľnosť. Týmito pravidlami sa zaoberá typografia.

Interpunkcia
Interpunkčné znamienka ako bodka, čiarka, bodkočiarka, otáznik, výkričník atď. sa píšu bezprostredne (bez medzery) za predchádzajúcim slovom a za sebou majú medzeru.
Pri zátvorkách sa medzera vkladá pred otváraciu a za zatváraciu zátvorku.
Vypustenie časti textu sa označuje výpustkou zvanou tiež tri bodky. Bodky musia byť tri, iný počet nie je povolený. Pokiaľ sa výpustkou končí veta, ďalšia bodka (štvrtá) sa za nimi už nepíše. Výpustka musí nadväzovať na predchádzajúce slovo bez medzery a mať za sebou medzeru, ale v prípade ak označuje vypustenie časti vety, oddeľuje sa medzerou z oboch strán. Pre tri bodky existuje aj špeciálny znak, ale použitie troch obyčajných bodiek sa nepovažuje za chybu. Medzi bodkami sa ale zásadne nerobia žiadne medzery.
Pokiaľ sa na konci vety objaví bodka z predchádzajúcej skratky (napr. ad one, s.r.o.), ďalšia bodka pre ukončenie vety sa už nepíše.

Medzery
V typografii existujú rôzne druhy medzier, obvykle sa používajú iba dva – bežná medzera a nedeliteľná medzera. Nedeliteľná medzera zaručuje, že v danom mieste nenastane riadkový zlom, tzn. že znak pred medzerou a znak za medzerou nebudú na oddelených riadkoch.
Nedeliteľná medzera sa vkladá najmä v nasledovných prípadoch:

 • medzi číslicou a značkou fyzikálnej jednotky (123 m),
 • v číslach na oddelenie skupín číslic,
 • v skratkách a ustálených spojeniach (s. r. o.),
 • pred pomlčkou, oddelenou medzerami tak, aby pri prípadnom rozdelení zostala na prvom riadku (lorem – ipsum),
 • v dátumoch medzi dňom a mesiacom (5. augusta),
 • medzi jednoznakovou predložkou a nasledujúcim slovom (v Košiciach), povolenou výnimkou sú spojky „a“, „i“.

Jednotky
Jednotky sa píšu s (nedeliteľnou) medzerou medzi číslom a jednotkou. Vynechaním medzery sa vytvorí adjektívum:

 • 1 m = jeden meter; 1m = jednometrový
 • 100 % = sto percent; 100% = stopercentný

Pri veličinách určujúcich stupne (napr. stupne Celzia) tvorí jednotku znak stupňa (°) spoločne s určením jeho typu:

 • 22,5 °C; 22,5 °Celzia
 • 12 °F; 12 °Fahrenheita

Medzera sa vkladá medzi číslicu a znak stupňa, nie však medzi znak stupňa a označenie jednotky

 • 22,5 °C; nie 22,5 ° C

Uhlové stupne, minúty a sekundy sa však píšu bez medzery, priamo za číslom:

 • 18°15′30″

Spojovník, pomlčka, mínus

Spojovník (-)
Staršie nazývaný aj tiré alebo divis, slúži na spájanie slov, napr. Česko-Slovensko, spoločensko-politický, Jean-Jacques.

Pomlčka (–)
Používa sa na oddeľovanie častí viet. Existuje v niekoľkých variantoch, dnes sa najčastejšie používa pomlčka v šírke písmena N. Pomlčka stojaca vo vete (naznačujúca členenie jazykového prejavu a jeho intonačný priebeh) sa taktiež z oboch strán oddeľuje medzerou (napr. úspech – ten vždy poteší). Používa sa aj na zápis číselných rozsahov, napr. 1985 – 1989, pričom sa pred pomlčkou aj za ňou vždy píše medzera (na rozdiel od anglosaského úzu).

Dlhá pomlčka (—)
V niektorých prípadoch sa používa aj dlhá pomlčka v šírke písmena M. Označuje napríklad dialóg v priamej reči:
— Čo robíš?
— Zaváram.
— Čo?
— Zaváram!

Mínus (−)
Toto matematické znamienko je na rozdiel od pomlčky posunuté o trochu nahor, aby bolo v rovnakej výške ako vodorovná čiarka v znamienku plus: + − = (na rozdiel od pomlčky: + – = alebo spojovníka: + – =). Ak mínus indikuje záporné číslo, stojí pred ním bez medzery (−10). Znamienka matematických operácií sa oddeľujú z obidvoch strán medzerami (10 − 5), a prinajmenšom ľavá medzera by mala byť nedeliteľná.

Čísla

Desatinná čiarka
V slovenčine sa desatinná časť čísla oddeľuje od celej časti desatinnou čiarkou. Okolo desatinnej čiarky sa nepíšu medzery.

Zoskupovanie číslic
U dlhších čísel sa číslo rozdeľuje na skupiny po troch čísliciach, medzi ktorými sa píše nedeliteľná medzera. Výnimkou sú roky, ktoré sa píšu bez medzery medzi tisíckam a stovkami.

Matematické výrazy
Vo všeobecnosti existuje špecializovaná syntax pre písanie zložitejších matematických vzorcov, u jednoduchších vzorcov v texte je však vhodné použitie normálneho textu. V takomto prípade treba dbať na to, že:

 • premenné sa píšu kurzívou, ale čísla a názvy funkcií nie (sin 5a),
 • pre odčítanie sa používa mínus, nie spojovník či pomlčka,
 • znamienka operácii sa oddeľujú z oboch strán medzerami (3 + 5), minimálne ľavá medzera by mala byť nedeliteľná, aby znamienko v prípade riadkového zlomu zostalo na konci prvého riadku (správne by sa malo objaviť aj na druhom riadku, to však dnešné HTML prehliadače neumožňujú).

Zvýrazňovanie
Hlavným spôsobom pre zvýraznenie textu v článku je kurzíva a tučné písmo. Tučné písmo by sa malo používať s mierou, pretože je veľmi výrazné a vo väčšom množstve textu pôsobí rušivo. Tučne sa obvykle označuje prvý výskyt názvu článku v úvodnej vete. Kurzívou sa označujú napr. názvy filmov, kníh apod. Iné spôsoby zvýrazňovania (iné farby, typ písma alebo podčiarknutie) by sa malo využívať iba veľmi zriedka, v skutočne zvláštnych prípadoch. Zvlášť podčiarkovanie nie je na internete vhodné, lebo je možná jeho zámena s hypertextovým odkazom.